Pracovní skupiny CZARMA

Profesní rozvoj

Obecným cílem je etablování profese manažeradministrátor ve výzkumu v ČR.

Cíle a aktivity:

 • Zmapování institucionální, národní a mezinárodní situace poskytovatelů profesionálního rozvoje a akreditace v profesi projektového řízení VaV. Kdo jsou hlavní zúčastněné strany?
 • Průzkum potřeb a představ projektových manažerů VaV v oblasti profesionálního rozvoje – formou online setkání/ brainstorming, dotazník.
 • Zmapování možností zdrojů financování realizace školení; možnosti formy realizace školení (online/prezenčně/YouTube)

Vedoucí skupiny: Radka Preclíková (ČVUT),
Kontakt: WG-profession@czarma.cz

Projekty

Obecným cílem je pre- a post-award podpora pro projekty zaměřené na výzkum a inovace.

Cíle a aktivity:

 • Kultivace zkušeností jejich sdílením; mind mapping & mind mining
 • Šíření best practicespre-award a post-award agendě
 • Co mají společného projekty napříč poskytovateli? Fáze, principy, postupy…
 • Vznik knowledge base; příp. databáze expertů a školení v oblastech:
 • Funding Landscapes – propojování nápadů a finančních zdrojů
 • Vztah strategického řízení a projektů
 • Znalost a ovlivňování prostředí, aktivní tvorba příležitostí (přesah k politice výzkumu)
 • Adaptace standardů projektového řízení na výzkumné prostředí
 • Projektové myšlení – projekt jako algoritmus; od dopadu k aktivitám
 • Životní cyklus projektu – koncepce; plánování; realizace; ukončování; (udržitelnost)
 • Komunikace jako dovednost projektového manažera

Vedoucí skupiny: Ladislav Čoček (MUNI)
Kontakt: WG-projects@czarma.cz

Finance

Skupina se zaměřuje na širší aspekty pravidel financování výzkumuinovací.

Cíle a aktivity:

 • Pravidla financování výzkumuinovací, audity, administrativní aspekty
  (v 
  průběhu celého životního cyklu projektu - od sestavování rozpočtu po reporting, platbyaudity)
 • Národní programy (návaznost na aktivity skupiny PES)
 • Operační programy (spolupráce se skupinou RONALDO)
 • Evropské programy (spolupráce se skupinou TC)
 • Sjednocování a zjednodušování pravidel
 • Sdílení znalostí a výměna zkušeností (setkávání, vzorové formuláře, směrnice, apod.)
 • Sdílený kalendář relevantních akcí
 • Formulování společných pozic a doporučení (Policy brief)

Vedoucí skupiny: Lenka Chvojková (TC Praha)
Kontakt: WG-finance@czarma.cz

Právní management

Skupina se zaměřuje na právní dimenzi výzkumu a inovací, zejména na výzkumných institucích a univerzitách. 

Cíle a aktivity:

 • Právo duševního vlastnictví ve výzkumu
 • Smluvní vztahy
 • Transfer znalostí a komercializace (spolupráce s Transfera)
 • Regulatorní omezení a povinnosti (osobní údaje, AI, jiné)
 • Specifika Národní/Operační/Rámcové programy
 • Sdílení znalostí a výměna zkušeností (vzorové smlouvy, case studies, apod.)
 • Sdílený kalendář relevantních akcí
 • Formulování společných pozic a doporučení (Policy brief)

Vedoucí skupiny: Michal Hlavačka (TC Praha)
Kontakt: WG-law@czarma.cz

Mobility

Obecným cílem je přispívat k podpoře vědecké mobility incoming/outgoing a integraci zahraničních výzkumníků v hostitelské instituci.

Cíle a aktivity:

   • Zmapování aktuální nabídky programů na podporu vědecké mobility incoming/outgoing (MSCA, Campus France, DAAD, DZS, fondy EHP, EMBO, Erasmus+, Experientia, FEBS, Fulbright, HE ERA Talents, Humboldt, JSPS, Matsume, Newton, GAČR, OPJAK …) => kalendář výzev na webu
   • Projektová podpora při psaní, podávánírealizaci mobilit; sdílení best practice
   • Základní FAQ týkající se incoming/outgoing mobilit
   • Vytvoření CZARMA fóra “MOBILITA” pro sdílení zkušeností, zodpovídání dotazů
   • Vytvoření systému interních mobilit CZARMA
   • Zmapování pracovníchživotních podmínek cizinců v ČR & EU, odstraňování bariér
   • Internacionalizace českých výzkumných institucí, odstraňování bariér
   • Mezinárodní zviditelnění pracovních příležitostí V&V v ČR => nabídka volných míst
   • Vytvoření koncepce českého programu na podporu vědecké mobility incoming/outgoing
   • Position paper Widening HE – ERA Talents

Vedoucí skupiny: Blanka Collis (ÚOCHB AVČR)
Kontakt: WG-mobility@czarma.cz

Výzkumná politika

Ambicí skupiny je přispět je zpřehlednění rozhodovacích mechanismů v řízení VaV v ČR (a EU)​ a podílet se na nastavování VaV strategie v ČR a EU.

Cíle a aktivity:

   • Mapování prostření - KOMU (KAM), JAK a KDY - popis stakeholderů a popis rozhodovacích procesů tvorby VaV strategií, zákonných norem a grantových programů či výzev
   • Zapojení se do plánovaných (veřejných) konzultací, kulatých stolů
   • Zapojení se jako integrální součást rozhodovacích procesů
   • Realizace průběžných projektů
   • Ad hoc reakce na aktuální příležitosti
   • Sběr tematických podnětů a vstupů​ ze závěrů z ostatních pracovních skupin CZARMA​ a vzájemná diskuse strategií a zájmů členů i institucí zapojených osob v CZARMA

Vedoucí skupiny: Lukáš Palko (MUNI)
Kontakt: WG-politics@czarma.cz

Etika ve výzkumu

Obecným cílem je podporovat odpovědný výzkum a vývoj a akcentovat témata spojená s výzkumnou integritou.

Cíle a aktivity:

   • Mapování etických procesů/nejlepších řešení na jednotlivých institucích (fungování komisí, jakou mají roli, jakými otázky se zabývají atd.)
   • Spolupráce, sdílení dobré praxe (uchopení etických aspektů výzkumu během přípravy projektů, pořádání seminářů atd.)
   • Dodržování etických norem a standardů ve výzkumných projektech
   • Excelentní výzkum = etický výzkum
   • Reflexe společenské mise a dopadu výzkumu

Vedoucí skupiny: Zdenka Žampachová (MUNI)
Kontakt: WG-ethics@czarma.cz

Lidské zdroje

Ambicí skupiny je přispívat ke kariérnímu růstu doktorandů a vědeckých pracovníků a odstraňování bariér profesního rozvoje.

Cíle a aktivity:

 • Zmapování přístupu výzkumných institucílidským zdrojům
 • Vytvoření konceptu profesního rozvoje ve V&V; očekávání, povinnostizodpovědnostijednotlivých fázích vědeckékariéry => vzorový kariérní řád, kariérní plán
 • Implementace evropských standardů Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)
 • Vytvoření konceptu transparentního rekrutování => vzorovámetodika
 • Vytvoření konceptu vedení lidí, mentoringu, celoživotníhovzdělávání => vzorová metodika
 • Způsoby odměňování, motivacefunkčních benefitů => vzorová metodika
 • (Implementace Plánu genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP) => vzorová metodika)

Vedoucí skupiny: Tomáš Mozga (BC AV ČR)
Kontakt: WG-people@czarma.cz

Hodnocení výzkumu

Cílem skupiny je vytvořit viditelnou a vlivnou expertní platformu pro hodnocení výzkumu na úrovni jednotlivců, institucí, projektů (. VVI)​.

Cíle a aktivity:

 • Síť expertů na hodnocení vědy, ale i komunikace aktuálního dění vůči komunitě pro podporu VaV. Propagovat experta/expertky na hodnocení vědy/bibliometrická podpora jako samostatnou a respektovanou profesi.
 • Sdílení informací v oblasti hodnocení vědy – univerzity nejsou konkurenty, ale spolupracují.
 • Smysluplná a zodpovědná evaluace výzkumu v ČR
 • Zmapovat prostředí – současnou praxi ve vnitřním hodnocení výzkumu na výzkumných organizacích.
 • Sdílet příklady dobré praxe.
 • Formulovat komunitní principy zodpovědné evaluace adaptované na české kulturně-historické prostředí a současnou praxi.
 • Kritický přístup k národnímu hodnocení s cílem podpořit jeho udržitelnost a kvalitu.
 • Expertní podpora.

Vedoucí skupiny: Michal Petr (MUNI)
Kontakt: WG-evaluation@czarma.cz

Otevřená věda

Cílem skupiny je diskutovat a rozvíjet témata Open Access, Research Data Management, Citizen Science a další oblasti Open Science v kontextu akademického prostředí.

Cíle a aktivity:

 • Jednotná komunikace vůči vědeckým pracovníkům napříč institucemi
 • Společné best practices směrem k projektům a využití dílčích OS metod při návrhu a realizaci projektu
 • Rozvoj projektových manažerů v odborné stránce OS, rozvoj OS metodiků
  v projektových dovednostech a dopadech do dalších částí projektu
 • Společný postoj k vývoji národní politiky v oblasti OS v ČR, odborná podpora při tvorbě nových politik (odborný a projektový pohled na realizaci)
 • Komunikace s poskytovateli financí k tématu nastavení pravidel pro Open Science (praktické dopady do řízení projektu

Vedoucí skupiny: Jiří Marek (MUNI)
Kontakt: WG-openscience@czarma.cz

Komunikace vědy

Posláním skupiny je akcentovat význam a důležitost komunikace a popularizace vědy a přispívat k rozvoji k tomu potřebného know-how.

Cíle a aktivity:

 • Komunikační platforma skupiny na CZARMA - co umíte, co potřebujete, o čem chcete mluvit, co chcete vytvořit, sdílet → tvoříme to společně
 • Knowledge base pro komunikaci vědy – živý dokument; shrnující materiál (odkazy na relevantní materiály poskytovatelů, na akce a školení, kontakty na osoby zabývající se komunikací vědy, seznam popularizačních webů atd.)
 • Mezinárodní spolupráce a vazby skupiny – sdílení praxe a spolupráce se zahraničními spolupracovníky; import „good practice
 • Semináře & workshopy – výměna dobré praxe uvnitř komunity i externí (mezinárodní) přednášející

Vedoucí skupiny: Dagmar Vokounová Franzeová (ZČU)
Kontakt: WG-communication@czarma.cz

Výzkumné infrastruktury

Obecným cílem skupiny je přispět k moderování národní diskuse o financovánířízení výzkumných infrastruktur, včetně otevřeného přístupuinfrastrukturám.

Cíle a aktivity:

 • Výměna zkušeností a rozšíření znalostí o tom, co VI jsou mezi členy CZARMA – jak vstupují do projektů, …
 • Vzdělávací aktivity (semináře, workshopy, prezentace):
 • Výzkumné infrastruktury - co to je, jak mají fungovat, poskytovaný servis, …
 • ESFRI
 • Jak se infrastruktury mají chovat v projektech HE, GAČR, TAČR, …
 • Policy cíle:
 • Vstup do diskuse o metodice hodnocení VVI MŠMT na další období
 • Komunikace a vysvětlování jaká je role VI ve výzkumném systému (vůči RVVI a její průmyslové části), vč. jejich socioekonomických dopadů

Vedoucí skupiny: Ondřej Hradil (MUNI)
Kontakt: WG-infrastructures@czarma.cz

Gender ve vědě a výzkumu

Obecným cílem skupiny je spoluvytvářet opatření na podporu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky českých i evropských grantových soutěží.

Cíle a aktivity:

 • Vzdělávánísíťovánídobrá praxe
 • Vytvořit prostor pro výměnu zkušeností, sdílení příkladů dobré praxestrategiíoblasti HR a genderusouladupožadavky HR Award, HRS4R a programem Horizont Evropa a dalšími grantovými soutěžemi (GA ČR)
 • Sdílení zkušenostíoblasti implementace nástrojůoblasti HR a na podporu genderové rovnosti ve věděvýzkumu
 • Expertní podporaoblasti zavádění opatření na podporu genderové rovnostisouvislostiagendou HR (školení, konzultace, workshopy, toolboxy, příručky, návody) a plnění požadavků na GEP/HR Award
 • GEinCEE je možností pro výměnu zkušeností na půdorysu střednívýchodní Evropy

Vedoucí skupiny: Gabriela Langhammerová (NKC Gender a věda)
Kontakt: WG-gender@czarma.cz

Složení pracovních skupin se může měnit - více informací na info@czarma.cz. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info